Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piiri ry:n säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA‑AJATUS


1 §
Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola ja sen toiminta-alueena Keski-Pohjanmaa.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.
Piiri toimii Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n piiritason toimielimenä, mutta ei ole niiden jäsen.

TARKOITUS JA TOIMINTA


2 §
Piirin tehtävänä on:

    * toimia alueellansa olevien vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteena valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
    * maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpitäminen piirin toiminta-alueella.
    * vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja laajentamiseen piirin toiminta-alueella.
    * suorittaa Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n piirille antamat tehtävät sekä muiden piirin jäsenjärjestöjen valtakunnallisten liittojen antamat tehtävät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:

    * ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa.
    * järjestää kokouksia, koulutus-, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkeilytoimintaa, urheiluammuntaa sekä muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi piiri harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 §
Piiri on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta .

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET


4 §
Piirin jäseneksi pääsevät sen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykset sekä sellaiset vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät rekisteröidyt yhdistykset, jotka piirin kokous on jäseneksi hyväksynyt.

5 §
Jäsenyhdistys suorittaa piirille jäsenmaksun jäsentensä lukumäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää piirin kokous kalenterivuodeksi kerrallaan.

6 §
Jäsenyhdistys on velvollinen piirin hallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka piiri on sen käytettäväksi antanut.

7 §
Jäsenyhdistys on vapaa piirin jäsenyydesta sen kalenterivuoden lopusta, jonka kuluessa se on tehnyt lainmukaisen eroamisilmoituksen.

8 §
Piirin kokous on oikeutettu erottamaan piirin jäsenyydestä jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toimii vastoin piirin tarkoitusperiä ja hyviä tapoja.

9 §
Piirin kokous voi hallituksen esityksestä kutsua piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö tai Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry:n taikka Keski-Pohjanmaan Reservin Aliupseeripiiri ry:n (nykyisin Keski-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry:n) kunniapuheenjohtajana piirin perustamisajankohtana toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
 

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT


10 §
Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä, joista neljän tulee olla reserviupseerijäsenyhdistysten ja neljän reserviläisyhdistysten edustajia. Hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa valitaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenyhdistyksen puheenjohtajilla tai yhdistyksen valitsemalla jäsenellä ja piirin toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan tasapuolisesti reserviupseeri- ja reserviläisyhdistysten hallitukseen valitsemien jäsenten keskuudesta.

11 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa jonkun varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään seitsemän (7 ) vuorokautta ennen kokousta.
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet ( 1/2 ) jäsenista on läsnä.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan umpilipuin, jos joku sitä jäsenista vaatii. Tällöin äänestyksen mennessä tasan ratkaisee tuloksen arpa.

Niissä piirihallituksen käsittelyyn tulevissa asioissa, jotka koskevat vain yhden liiton toimialaa, päätöksentekoon osallistuvat vain sen liiton jäsenyhdistysten äänivaltaiset edustajat.

12 §
Hallituksen tehtävät:

   1. Toimia piirin tarkoitusperien toteuttamiseksi.
   2. Edustaa piiriä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu piirin kokoukselle sekä esiintyä piirin puolesta kantajina ja vastaajina.
   3. Kutsua piiri varsinaisiin ja muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
   4. Hoitaa piirin rahavaroja ja muuta omaisuutta.
   5. Pitää luetteloa piirin jäsenista ja tehdä piirin kokoukselle esitys jäsenyhdistyksen hyväksymisestä ja / tai erottamisesta sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.
   6. Laatia piirin toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
   7. Laatia ehdotukset piirin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
   8. Päättää piirin toimihenkilöiden palkkaamisesta talousarvion mukaisesti.
   9. Hoitaa muut piiriä koskevat asiat.


PIIRIN KOKOUKSET


13 §
Piirillä on kaksi kokousta ja niiden pitopaikan ja ajan määrää piirin hallitus. Kevätkokous on pidettävä toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1.  
         1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
         2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
         3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
         4. Käsitellään piirin toiminta- ja tilikertomukset.
         5. Esitetään tilintarkastajien lausunto.
         6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
         7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssa mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
   2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
   5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
   6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
   7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
   8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 10 §:n määräämissa rajoissa.
   9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavaksi toimikaudeksi.
  10. Valtaan hallituksen muut jäsenet sääntöjen 10 §:n mukaisesti.
  11. Todetaan piirin edustajat Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n toimielimissä.
  12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssa mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

 
14 §
Muita piirin kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenista on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt.

15 §
Hallitus kutsuu kevät- ja syyskokoukset ilmoittamalla niistä neljätoista(14) vuorokautta sekä muista kokouksista vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokouspäivää kirjallisesti tai ilmoittamalla niistä piirin tiedotuslehdessä.

16 §
Piirin kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat, muilla jäsenyhdistysten jäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus. Jäsenyhdistyksillä on piirin kokouksissa yksi ( 1 ) ääni jokaista alkavaa jäsenmäärän satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksunsa piirille edelliseltä kalenterivuodelta. Yhdistyksellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitettaan, ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa. Niissä asioissa, jotka koskevat yksinomaan vain yhden liiton toimialaa päätöksentekoon saavat osallistua vain sen liiton jäsenyhdistysten äänivaltaiset jäsenet ellei siitä aiheudu taloudellisia velvoitteita piirille.
17 §
Piirin kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenyhdistysten valtuuttamista edustajista sitä vaatii. Tällöin tasatuloksen sattuessa ratkaisee arpa.

TOIMINTA‑ JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS


18 §
Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Piirin tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen helmikuun loppua luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä, mutta viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

PIIRIN NIMEN KIRJOITTAMINEN


19 §
Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun varapuheenjohtajan kanssa tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämään muun henkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa piirin toimihenkilön yksin hoitamaan erikseen määrättyjä asioita.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


20 §
Päätöksiin, jotka vaativat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään 3/4 piirin kokouksessa annetuista äänistä.

PIIRIN PURKAMINEN

 
21 §
Päätökseen, joka tarkoittaa piirin purkamista vaaditaan vähintään 3/4 piirin kokouksessa annetuista äänistä, sekä tämän päätöksen vahvistamista vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä piirin kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat jäsenyhdistyksille jäsenmäärien mukaisessa suhteessa, tai Suomen Reserviupseeriliitto ry:lle ja Reserviläisliitto ry:lle puoliksi kummallekin, taikka piirin lakkauttamiskokouksissa päätetyille piirin tarkoitusperiä toteuttavalle yhteisölle.