Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piiri ry:n säännöt
Keski-Pohjanmaan maanpuolustajien piiri ry:n säännöt

(22.10.2020 alkaen)

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola ja sen toiminta-alueena on Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin sekä Keski-Pohjanmaan reserviläispiirin toiminta-alue.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.

Piiri toimii Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n piiritason toimielimenä, mutta ei ole niiden jäsen.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä piiriksi.Tarkoitus ja toiminta

2 § Piirin tehtävänä on:


 • toimia alueellansa olevien vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteena valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
 • maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpitäminen piirin toiminta-alueella.
 • vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja laajentamiseen piirin toiminta-alueella.
 • suorittaa Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n piirille antamat tehtävät sekä muiden piirin jäsenjärjestöjen valtakunnallisten liittojen antamat tehtävät.
 • Tarkoitustaan piiri toteuttaa:

 • kehittämällä, ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa
 • kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustustyötä yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa
 • sekä järjestämällä:

 • henkistä ja fyysistä kuntoa ylläpitävää toimintaa
 • urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutapahtumia
 • kokonaisturvallisuuteen liittyvää toimintaa
 • turvallisuuspoliittista toimintaa ja koulutusta
 • muuta koulutus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa
 • kokous- ja esitelmätilaisuuksia
 • harjoitus- ja kilpailutoimintaa
 • veteraani- ja sotilasperinteisiin liittyvää toimintaa
 • tiedotustoimintaa
 • yhteydenpitoa kaikkiin sidosryhmiin
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

  Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

  Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.  Jäsenyyttä koskevat määräykset

  3 § Piirin jäseneksi pääsevät sen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykset sekä sellaiset vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät rekisteröidyt yhdistykset, jotka piirin kokous on jäseneksi hyväksynyt.

  4 § Jäsenyhdistys suorittaa piirille jäsenmaksun jäsentensä lukumäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää piirin kokous kalenterivuodeksi kerrallaan.

  5 § Jäsenyhdistys on velvollinen piirin hallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka piiri on sen käytettäväksi antanut.

  6 § Jäsenyhdistys on vapaa piirin jäsenyydesta sen kalenterivuoden lopusta, jonka kuluessa se on tehnyt lainmukaisen eroamisilmoituksen.

  7 § Piirin kokous voi piirihallituksen esityksestä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

  Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

  8 § Piirihallitus voi erottaa piirin jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan jäsenyhdistyksen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toiminut piirin tarkoitusperien vastaisesti.  Piirin toimielimet  9 § Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.  Piirin kokoukset

  8 § Piirillä on toimintavuosittain yksi varsinainen kokous, joka pidetään viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

  Kokouspaikan ja -ajan määrää piirihallitus. Piirin kokous voidaan järjestää etäkokouksena.

  Ylimääräinen piirin kokous voidaan pitää, milloin piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi neljäsosa (1/4) piirin jäsenyhdistyksistä sitä piirihallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

  Kutsu piirin kokoukseen toimitetaan jäsenyhdistyksille kirjeellisesti tai ilmoittamalla piirin tiedotuslehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostilla niille jäsenyhdistyksille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa piirille.

  9 § Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääräänsä alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä.

  Jäsenyhdistyksen äänivaltaa piirin kokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Muilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta.

  Piirin kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, asia ratkaistaan arvalla.  10 § Piirin vuosikokouksessa:

  1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

  2) Käsitellään piirin toimintakertomus ja tilinpäätös.

  3) Esitetään toiminnantarkastuskertomus.

  4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

  5) Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja sekä kolme varapuheenjohtajaa.

  6) Valitaan piirihallituksen muut jäsenet.

  7) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö.

  8) Todetaan piirin edustajat Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n toimielimissä.

  9) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

  10) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisaika.

  11) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

  12) Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
  Piirihallitus

  11 § Piirihallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana.

  Piirihallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja sekä 7 – 10 varsinaista jäsentä, joista neljän tulee olla reserviupseerijäsenyhdistysten ja neljän reserviläisyhdistysten edustajia.

  Jäsenyhdisten puheenjohtajilla tai yhdistysten valitsemalla jäsenellä ja piirin toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa.

  12 § Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista ja vähintään puolet (1/2) piirihallituksen jäsenistä puheenjohtajisto mukaan luettuna on läsnä.

  Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös etäyhteyksin.

  Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivä ennen kokousta.

  Piirihallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  13 § Piirihallitus huolehtii piirin toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

  1) Toimia piirin tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia piirin sisäisestä toiminnasta.

  2) Edustaa piiriä.

  3) Kutsua koolle piirin kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.

  4) Panna täytäntöön piirin kokousten päätökset.

  5) Hoitaa piirin rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen

  valmistamisesta.

  6) Huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta.

  7) Huolehtia toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.

  8) Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa.

  9) Palkata ja erottaa toimihenkilöt.


  Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

  14 § Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa piirihallitukselle maaliskuun kuluessa.  Piirin nimen kirjoittaminen

  15 § Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, heistä kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä jonkun sellaisen henkilön kanssa, jonka piirihallitus on siihen valtuuttanut. Hallitus voi valtuuttaa piirin toimihenkilön yksin hoitamaan erikseen määrättyjä asioita  Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

  16 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) piirin kokouksessa annetuista äänistä.

  17 § Piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä piirin kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

  Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

  18 § Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat ja omaisuus jäsenyhdistyksille jäsenmäärien mukaisessa suhteessa, tai Suomen Reserviupseeriliitto ry:lle ja Reserviläisliitto ry:lle puoliksi kummallekin, taikka piirin lakkauttamiskokouksissa päätetyille piirin tarkoitusperiä toteuttavalle yhteisölle. Mikäli tällaista piiriä, yhdistystä tai säätiötä ei ole olemassa piirin purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:lle, jonka tulee luovuttaa omaisuus edellä mainitunlaiselle piirille, yhdistykselle tai säätiölle, jos kyseinen oikeushenkilö perustetaan vuoden kuluessa piirin purkamisesta tai lakkauttamisesta.